publicaties

Een groot deel van de activiteiten van het bureau voor architectuur- en stedenbouwgeschiedenis bestaat uit het schrijven van artikelen en boeken. Zwaartepunten zijn architectuur van de gezondheidszorg en stedenbouw van de twintigste eeuw. Op deze pagina is informatie te vinden over de boeken die in de loop van de tijd verschenen.

Stad in stad

Het UMCG heeft zich vanaf de oprichting ontwikkeld van een regionaal  academisch ziekenhuis in Noord-Nederland tot een universitair medisch topcentrum van internationale allure. De gebouwen weerspiegelen deze ontwikkeling. Weinig andere gebouwen zijn zo sterk aan verandering onderhevig als een ziekenhuis, en zeker een UMC, waar naast patiëntenzorg ook nog twee andere functies worden uitgeoefend die …

Bekijk pagina »

Architectuur voor de gezondheidszorg

Architectuur voor de gezondheidszorg in Nederland beschrijft de ontwikkeling van gebouwen voor gezondheidszorg: ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen en woon- en zorggebouwen voor ouderen. Juist in de gezondheidszorg is architectuur van bijzondere betekenis. Ze weerspiegelt medisch-technologische innovaties, verschuivende inzichten in de psychiatrie en sociaal-culturele opvattingen over de positie van ouderen. In geen gebouwtype is het verband tussen …

Bekijk pagina »

De architectuur van de ouderenhuisvesting

Vanaf 1945 werd het ontwikkelen van specifieke woonvormen voor ouderen een speerpunt in het ouderenbeleid en een toetssteen van het ideaal van de verzorgingsstaat. Nergens werden er zoveel specifieke voorzieningen voor ouderen gebouwd als in Nederland. De verschillende typen onderscheidden zich vooral op het vlak van de integratie van zorgvoorzieningen. Kritiek op het institutionele karakter …

Bekijk pagina »

Healing Environment

Healing Environment. Anders bouwen voor betere zorg vormt de neerslag van een door de Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg (Stagg) geïnitieerd studieproject naar het fenomeen van een healing environment, dat in de gezondheidszorg bijzonder populair is. Het refereert aan de effecten van de door de architecten en tuinarchitecten ontworpen omgeving op mensen die daar verblijven. Dat …

Bekijk pagina »

De toekomst van de polikliniek

Waarom is het Nederlandse ziekenhuis veel groter dan elders in Europa gebruikelijk is? Wegen de voordelen die de medische staf en het management van de grote schaal verwachten op tegen de alom onderkende nadelen voor de patiënten? Is het Nederlandse ziekenhuis dus eerder een productiefaciliteit dan een plek waar gezondheid wordt ‘geconsumeerd’? En kan het …

Bekijk pagina »

W.G. Witteveen en Rotterdam

W.G. Witteveen was van 1924 tot 1945 werkzaam in Rotterdam als stedenbouwkundige. De elite van de Maasstad nam in deze jaren als vanzelfsprekend aan dat Rotterdam dankzij haar haven tot Nederlands enige echte metropool zou uitgroeien. Witteveen moest deze metropolitane dromen vormgeven. Groot-Rotterdam moest echter niet alleen een goed functionerend organisme worden, maar ook een …

Bekijk pagina »

Zorgboulevards

Boulevards zijn grootstedelijke hoofdstraten waarin heel het palet aan stedelijke voorzieningen onderdak vindt: winkels, kantoren, woningen, musea, bioscopen, theaters, sportscholen, sauna’s, cafés. De boulevard is een schaalmodel van de stad en van de samenleving. In De Zorgboulevard. Verkenningen in het zorglandschap van morgen presenteren elf ontwerpteams hun visie op een nieuw fenomeen: de zorgboulevard. De …

Bekijk pagina »

ZZDP Architecten

Dit boek behandelt werk en opvattingen van het architectenbureau ZZDP. Tot op de huidige dag wordt de basisfilosofie bepaald door de opvattingen van de oprichter Piet Zanstra, die al in de jaren dertig furore had gemaakt als architect-ondernemer. ZZDP gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de architect, die een zo hoog mogelijke architectonische kwaliteit …

Bekijk pagina »

De architectuur van het psychiatrisch ziekenhuis

In het boek De architectuur van het psychiatrisch ziekenhuis wordt de ontwikkeling beschreven die de architectuur van de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg in 250 jaar doormaakte. De manier waarop de samenleving met psychiatrische patiënten omgaat, heeft in de loop van de tijd opmerkelijke veranderingen ondergaan. Tot ver in de achttiende eeuw beschouwde men geesteszieken als ‘onproductieven’ …

Bekijk pagina »

Rob Ligtvoet architect

Rob Ligtvoet maakt grote karakteristieke gebouwen die iedereen onmiddellijk associeert met de stad waar ze staan of met het bedrijf dat erin is gehuisvest. Bekende voorbeelden zijn het kantoor van Nationale Nederlanden in Den Haag dat de Utrechtsebaan overspant, het hoofdkantoor van Esso-Benelux in Breda en het gerechtsgebouw op de Kop van Zuid in Rotterdam. …

Bekijk pagina »

De architectuur van het ziekenhuis

Het ziekenhuis is bij uitstek het gebouw waar de wetten van het grootste getal gelden, en het is voortdurend onderhevig aan de dynamiek van de veranderende medische inzichten en mogelijkheden. Zo dynamisch de functie van het gebouw is, zo traag verloopt echter de bouw van een ziekenhuis, dat zich daardoor nauwelijks leent als voertuig voor …

Bekijk pagina »